Luonnonhoito


Luonnonhoito kannattaa toteuttaa metsän käyttötarkoitusta silmälläpitäen

Luonnonhoito kannattaa aina, eikä luonnonhoito ole pois metsätaloudelta. Luonto- ja ympäristöasiat ovat meille tärkeitä ja siksi otamme ne huomioon metsänkäsittelyä suunnitellessa. Monimuotoinen metsä parantaa metsähygieniaa, eli auttaa metsää selviämään ilmaston muuttuessa ja vähentää metsätuhoriskiä. Luonnonhoito voi metsässä olla pieniä tekoja, kuten säästöpuuryhmiä ja riistatiheikköjä sekä vesitalouden huomioimista metsätöitä suunniteltaessa. Toki meiltä luonnistuu myös isommat luonnonhoitotyöt, kuten kulotukset.

Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus

Metsien hoitamisessa ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa toimia, mutta jokainen metsässä tehtävä käsittely pitää suunnitella hyvin etukäteen. Perinteisen tasaikäisrakenteisen metsänkäsittelyn rinnalle on noussut jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, josta käytetään myös nimiä jatkuva kasvatus sekä eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus. Tässä mallissa metsä pidetään koko ajan puustoisena, eli päätehakkuita ei tehdä ja metsää käsitellään erilaisilla harvennushakkuilla.

Jatkuvan kasvatuksen malli vaatii aina pitkän aikavälin suunnitelman, jossa tulevat toimenpiteet suunnitellaan jokaiselle metsäkuviolle erikseen. Etenkin nuoren metsän kohteilla pystytään vaikuttamaan paljon metsän seuraavien puusukupolvien puulajijakaumaan sekä ikärakenteeseen. Erittäin perusteltua jatkuvan kasvatuksen menetelmä on turvemailla ja muilla kohteilla, jossa metsällä on suora vaikutus alueen vesitalouteen.

Jatkuvan kasvatuksen malli vaatii tahtoa, mutta myös osaamista, suunnitelmallisuutta sekä sitoutuneisuutta metsäsuunnittelijan puolelta. Koumetilta löytyy myös tähän rautaista ja metsäistä ammattitaitoa, joten jatkuvapeitteisen metsänkasvatukseen liittyvissä asioissa ole yhteydessä Marikaan. Marika on hoitanut omia, sukunsa metsiä jo useita vuosia pyrkien jatkuvapeitteiseen metsään.

Suometsän hoitosuunnitelma

Suometsien hoitaminen vaatii erityistä huomiota, koska turvepohjaiset suometsät eroavat tavallisista kuivista kangasmaan metsistä. Suometsissä vesi vaikuttaa koko alueen maaperään ja kasvillisuuteen. Koska suometsien maaperä on erilaista, vaatii se erityissuunnittelua mm puulajivalinnassa, korjuun ajankohdassa, ja käytettävältä kalustolta. Lisäksi alueen vesitalous ja sen säilyminen pitää huomioida kaikessa toiminnassa. Suometsät ovat myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä, koska suolla kasvaa aivan omalaisia kasveja sekä sen myötä eliöitä. Suometsissä pitää löytää tasapaino metsätalouden ja suon ekologisten arvojen välille.


Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, Metka, tarjoaa tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen sekä erilaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin. KouMet auttaa sinua myös suometsien hoidon suunnittelemisessa.

Kulotus ja säästöpuuryhmien poltto

Kulotus antaa tulevalle taimikolle hyvät lähtökohdat ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Jo uudistamishakkuuta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tekijät, jotka vaikuttavat kulotuksen onnistumiseen. Kulotuksen turvallinen toteuttaminen on meille tärkeää. Siksi kulotuskohteen lähistöllä pitää olla paikka sammutusveden ottoon ja kohteelle tulee olla hyvä tiestö riittävän sammutuskaluston paikalle saamiseksi.

Säästöpuuryhmän poltto on kulotusta kevyempi tapa lisätä monimuotoisuusarvoja. Tässä työmuodossa hakkuuaukealle suunnitellaan poltettava säästöpuuryhmä. Säästöpuuryhmän alle ajetaan hakkuutähteitä riittävän palotuloksen saavuttamiseksi. Vaikka säästöpuuryhmän poltto on kulotusta pienimuotoisempi työmuoto, ovat turvallisuustoimet sekä vedenottopaikan ja tiestön vaatimukset täytyttävä.

Kulotus on uusi metsätalouden rahoitustukijärjestelmän tuettava työlaji, johon on siis mahdollista saada rahallista tukea Metsäkeskukselta. Ehtona on vähintään kahden hehtaarin kulotettava uudistusala, jossa on tietty määrä poltettavia säästöpuita. Tuki on hehtaariperusteinen, ja lisäksi jätettävistä säästöpuista maksetaan korvaus. Kysy meiltä lisää!

Jos kiinnostuit kulotuksesta, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Metsän kulotus

Kuva: Merja Ollikainen

Riistametsän luonnonhoito ja metsän virkistyskäyttö

Metsää voi hoitaa erilaisin tavoittein asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Metsänomistajalle tärkeitä arvoja voi olla esimerkiksi metsästys, marjastus tai retkeily. Tällöin metsänhoitotapa valitaan tukemaan metsänomistajan arvomaailmaa.

Metsänomistajan on tärkeää tuoda omat toiveensa ja ajatuksensa metsän suhteen rohkeasti esille, koska metsänkäsittelyä suunnitellessa on mahdollista vaikuttaa paljon metsien monikäyttöisyyteen sekä monimuotoisuuteen. Metsäkäynnin yhteydessä on mahdollista yhdessä kartoittaa riistakantaa ja suunnitella metsänhoito tukemaan riistaeläinten elinolosuhteita. Riistatiheiköt, hakomis- ja pesäpuiden säästäminen sekä riittävän suojan ja ravinnon turvaaminen ovat asioita, joihin on mahdollista metsätaloudessa vaikuttaa hyvinkin pienillä toimenpiteillä.

Myös metsän virkistyskäyttö sekä luonnonvaratuotteiden, kuten marjojen, sienien ja erilaisten villiyrttien kerääminen on monelle metsänomistajalle tärkeää. Kaikkiin näihin on mahdollista vaikuttaa, kun ne huomioidaan jo etukäteen metsänkäsittelyä suunniteltaessa. Tuo rohkeasti omat toiveesi esille!

Metsien suojelun tuet

Luonnolle arvokkaita metsiä kannattaa harkita myös suojelukohteina. Suojelun arvoista metsää on usein vanhat metsät, joissa on paljon eriasteista lahopuuta, sekä pienvesien, kuten lähteiden, luonnontilaisten purojen ja pienten lampien läheiset metsät. Suojeltavat metsät ovat monimuotoisuuden ja lajien säilymisen kannalta äärimmäisen tärkeässä roolissa. Suojeltavan kohteen metsän mukaan tarjolla on erilaisia tukimuotoja määräaikaisesta suojelusta pysyvään suojeluun. KouMet on valtuutettu toimija metsänomistajan, Metsäkeskuksen sekä ELY-keskuksen välillä. Neuvomme ja opastamme erilaisten ympäristötukien hakemisessa.

Ympäristötuki ja METSO-ohjelma

Tarvitsetko apua ympäristötukiasioissa? Me olemme valtuutettu toimija metsänomistajan, Metsäkeskuksen ja ELY-keskuksen välillä.

Neuvomme ja opastamme ympäristötuen hakemisessa. 

Iitissä, Nastolassa ja Elimäellä

Jussi Laakso Koumet Puukauppa

Itä-Kouvolassa ja Luumäellä

Topi Vainikka Koumet Puukauppa

Pohjois-Kouvolassa
Valkealan ja Jaalan alueella

Marika Hänninen Koumet Puukauppa
Metsä