Luonnonhoito


Luonnonhoito kannattaa toteuttaa metsän käyttötarkoitusta silmälläpitäen

Kulotus ja säästöpuuryhmien poltto

Luonnonhoito kannattaa aina. Luonto- ja ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. Kulotus antaa tulevalle taimikolle hyvät lähtökohdat ja edistää luonnon monimuotoisuutta.  Jo uudistamishakkuuta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tekijät, jotka vaikuttavat kulotuksen onnistumiseen. Kulotuksen turvallinen toteuttaminen on meille tärkeää. Siksi kulotuskohteen lähistöllä pitää olla paikka sammutusveden ottoon ja kohteelle tulee olla hyvä tiestö riittävän sammutuskaluston paikalle saamiseksi. 

Säästöpuuryhmän poltto on kulotusta kevyempi tapa lisätä monimuotoisuusarvoja. Tässä työmuodossa hakkuuaukealle suunnitellaan poltettava säästöpuuryhmä. Säästöpuuryhmän alle ajetaan hakkuutähteitä riittävän palotuloksen saavuttamiseksi. Vaikka säästöpuuryhmän poltto on kulotusta pienimuotoisempi työmuoto, ovat turvallisuustoimet sekä vedenottopaikan ja tiestön vaatimukset täytyttävä.  

Jos kiinnostuit kulotuksesta, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Metsän kulotus

Kuva: Merja Ollikainen

Riistametsän luonnonhoito ja metsän virkistyskäyttö

Metsää voi hoitaa erilaisin tavoittein asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Metsänomistajalle tärkeitä arvoja voi olla esimerkiksi metsästys, marjastus tai retkeily. Tällöin metsänhoitotapa valitaan tukemaan metsänomistajan arvomaailmaa. Muuttamalla tavanomaista hakkuutapaa voidaan lisätä metsän monimuotoisuutta ja monikäyttöisyyttä. 
Henri Vauhkonen Koumet Luonnonhoito

Hankepäällikkö

Henri Vauhkonen
044 055 6065

Metsä